KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Koncepcja pracy

Koncepcja  pracy Przedszkola Miejskiego Nr 71 w Łodzi ul. Rewolucji 1905 r. Nr 19 zawiera:

Charakterystyka Przedszkola
Przedszkole Miejskie Nr 71 w Łodzi jest przedszkolem publicznym, ogólnodostępnym, prowadzonym przez  Wydział Edukacji Urzędu Miasta Łodzi. Przedszkole mieści się w śródmiejskiej kamienicy przy ul. Rewolucji 1905r nr 19. w której dawniej mieściło się Łódzkie Żydowskie Towarzystwo Pomocy Chorym. W 1998 roku przeprowadzony był kapitalny remont, dzięki któremu pomieszczenia przedszkola stały się przestronne i wygodne, zapewniające bezpieczeństwo dzieciom i pracownikom. Na parterze budynku znajduje się sala do zajęć ruchowych, szatnia dla dzieci, pomieszczenia administracyjne i magazynowe, nowoczesne,  estetyczne,  zaplecze kuchenne, zgodne z wymogami HACCP.  Pozostałe dwa poziomy kamienicy zajmują sale do zabaw i zajęć dla dzieci, pomieszczenie w którym znajduje się lektura metodyczna i dziecięca oraz pomieszczenia sanitarne.Do przedszkola uczęszcza obecnie 95 dzieci, które uczą się i bawią w czterech grupach.
Pierwsza – dzieci 3,4 letnie
Druga – dzieci 4,5 letnie
Trzecia – dzieci 5,6 letnie
Czwarta – dzieci 5,6 letnie

Pracownicy Przedszkola wykonują zadania statutowe, zgodnie z zakresami obowiązków.Wszyscy dbają o czystość, ład i porządek oraz o estetykę i wystrój pomieszczeń. W naszym przedszkolu estetyka jest bardzo istotna. Funkcjonalnie ustawione meble, wyeksponowane  pomoce dydaktyczne, dekoracje, zieleń, nasłonecznienie i  oświetlenie sprawiają, że Przedszkole jest bardzo przytulne, panuje w nim dobra atmosfera do pracy i nauki. Wystrój wnętrz zmienia się wraz z porą roku, zawsze jest bardzo dokładnie przemyślany. W salach tworzone są kąciki tematyczne, dzięki którym dzieci mają stworzone warunki do ukierunkowania własnej aktywności i rozwijania swoich zainteresowań. W każdej sali na stałe lub okresowo, znajdują się różnorodne kąciki do zabaw i edukacji: badawczy, przyrodniczy, patriotyczny, matematyczny, muzyczny, plastyczny, książki, teatralny, fryzjerski, konstrukcyjny, lalek i inne. Funkcjonuje kącik wspierania indywidualnego rozwoju dziecka w którym gromadzone są pomoce dydaktyczne, wykonane przez nauczycielki. Na uwagę zasługuje ciekawie zaaranżowane podwórko, które zostało odnowione z inicjatywy dyrektora przedszkola, przy współpracy artysty malarza i pracowników przedszkola, utrzymujące klimat starej Łodzi. Atrakcyjnie pomalowane ściany komórek ożywiły nastrój, wzbudzając zainteresowanie dzieci, mieszkańców i stały się dodatkową atrakcją Łodzi dla turystów.

Zadania przedszkola wynikają z podstawy programowej  wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego:
1. Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju.
2. Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa.
3. Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych.
4. Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony.
5. Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań.
6. Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie.
7. Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
8. Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci.
9. Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.
10. Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do
etapu rozwoju dziecka.
11. Tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy.
12. Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka.
13. Kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju.
14. Systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju.
15. Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole.
16. Organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego – kaszubskiego.
17. Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

 

Oferta edukacyjna

Oferta edukacyjna przedszkola zakłada systematyczne działania podejmowane przez nauczycieli  w celu poznawania dzieci i zaplanowania pracy w taki sposób, aby każde dziecko zostało wyposażone  w pożądane kompetencje, opanowało niezbędne umiejętności do rozpoczęcia nauki w szkole. W naszym przedszkolu wykorzystujemy naturalny potencjał dziecka, stwarzamy warunki do zdobywania nowych doświadczeń, wiedzy i umiejętności. Wspieramy i stymulujemy rozwój dzieci aż do osiągnięcia pełnego rozwoju fizycznego i intelektualnego, odpowiednio do możliwości poszczególnych dzieci. Wychowujemy dzieci wykorzystując codzienne sytuacje, uczymy przez zabawę, zaspakajamy potrzebę ruchu, kontaktów społecznych,rówieśniczych, umożliwiamy badanie i poznawanie właściwości przedmiotów i zjawisk. Organizujemy wycieczki, spacery, kontakt ze środowiskiem. Na terenie przedszkola odbywają się lekcje religii, zajęcia dodatkowe: nauka języka angielskiego, gimnastyka korekcyjna. Organizujemy uroczystości i imprezy przedszkolne dla dzieci z udziałem rodziców i gości:  Bale okolicznościowe, Dzień ziemi, Dzień przedszkolaka, uroczystość z okazji Święta Odzyskania Niepodległości, Mikołajki, uroczystość z okazji Świąt Bożego Narodzenia, zabawy i wróżby andrzejkowe, Dzień Babci i Dziadka, powitanie Pierwszego Dnia Wiosny, piknik rodzinny połączony z Dniem Matki i Dniem Ojca

 

Program

W roku szkolnym 2017/2018 w Przedszkolu Miejskim Nr 71 w Łodzi został dopuszczony program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci zgodny z nową podstawą programową autorstwa:

Małgorzata Kwaśniewska oraz Wiesława Żaba-Żabińska pt. „Nasze przedszkole”

Program ten przeznaczony jest do instytucjonalnie zorganizowanej pracy pedagogicznej z dziećmi w wieku przedszkolnym.

Jego autorska koncepcja dostosowana jest do założeń Podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego z dnia 24 lutego 2017r.

Pomimo sztywności struktury wybrany program zakłada pełną elastyczność w toku wykorzystywania go w pracy pedagogicznej, co w rzeczywistości oznacza dostosowanie stawianych zadań do potrzeb zespołu dziecięcego i poszczególnych jednostek, dowolność  w interpretacji treści, wykraczanie ponad, i tak już rozbudowanego, zakresu materiału edukacyjnego.

W założeniach programowych główny nacisk położony został na aktywność dziecięcą  w różnych jej obszarach: społecznym, językowym, poznawczym, artystycznym, ruchowym  i zdrowotnym, co skorelowane zostało z obszarami edukacyjnymi zaproponowanymi przez MEN w podstawie programowej.

Główne cele wychowania przedszkolnego określone w podstawie programowej rozbite zostały na cele szczegółowe, określone w rozdziałach „Cele edukacyjne” oraz cele operacyjne, sformułowane po przedstawieniu treści z każdego obszaru, określone jako „Oczekiwane efekty aktywności dziecka”.

Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci zgodny z nową podstawą programową pt. „Nasze przedszkole” może być realizowany w każdych warunkach, treści programowe zostały pogrupowane według kryterium wieku, z uwzględnieniem grupy dzieci o szczególnie wysokim poziomie rozwoju jak i indywidualnych możliwościach poszczególnych wychowanków.

Program daje szeroki wachlarz samorzutnym, spontanicznym zabawom dziecięcym oraz maja szansę podejmować różnorodne formy działalności.

Plan pracy

W przedszkolu opracowywany jest roczny plan pracy, zatwierdzany uchwałą Rady pedagogicznej w miesiącu wrześniu każdego roku szkolnego. W rocznym planie pracy szczegółowo określone są zadania do realizacji poprzez opracowanie planu działań w formie załączników.

Program wychowawczy

Wychowanie jest najważniejszym elementem w pracy naszego przedszkola. Pracujemy tak, aby dzieci w przyszłości mogły aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym. Realizujemy zadania skierowane na uspołecznienie dziecka, uczymy określonych form zachowania, reguł współpracy w zespole, przyjaznych kontaktów z innymi. Nauczycielki stwarzają sytuacje wychowawcze  w codziennej pracy przedszkola, które maja wpływ na postawy dzieci:
1. Ułatwiają dziecku poznawanie swoich mocnych i słabych stron
2. Kształtują pozytywny obraz samego siebie
3. Uczą rozpoznawania i nazywania własnych emocji oraz emocji innych ludzi
4. Uczą akceptacji, tolerancji i szacunku do siebie i innych
5. Kształtują nawyki kulturalnego zachowania
6. Zwracają uwagę na potrzebę  stosowania form grzecznościowych
7. Uczą dobrej komunikacji,  umiejętności rozwiązywania konfliktów
8. Podporządkowania się regułom życia w grupie, zasad bezpieczeństwa
9. Samodzielności w zakresie samoobsługi
10. Przestrzegania zasad zachowania się w miejscach publicznych
Nauczycielki wspólnie z dziećmi opracowują zasady życia w grupie i wymagają konsekwentnego przestrzegania tych  zasad.

System motywacji dzieci do nabywania zachowań pożądanych

Nauczycielki znają podstawę programową wychowania przedszkolnego. Planują pracę wychowawczą świadomie, motywując dzieci do nabywania pozytywnych zachowań. Organizują ciekawe zajęcia z elementami współdziałania, zdrowej rywalizacji, z zachowaniem zasad fair play. Wykorzystują codzienne sytuacje oraz treści literatury dziecięcej i  losy bohaterów  do promowania wartości uniwersalnych i  kształtowania społecznie akceptowanych postaw.  Propagują pozytywne wzorce norm i zachowań, kierują się sprawiedliwością i obiektywizmem w rozwiązywaniu trudnych sytuacji.  Na terenie przedszkola organizują konkursy plastyczne, sprawnościowe, językowe i inne  oraz  zachęcają dzieci do udziału w konkursach, przeglądach, olimpiadach sportowych, festiwalach  poza przedszkolem.Stosują system nagradzania dzieci adekwatnie - za ich drobne, małe starania i wyjątkowo pożądane postępowanie. Stosują pochwały, wyróżnienia, zachęty do podejmowania pozytywnych działań W każdej grupie opracowany jest system motywujący dzieci do pozytywnych zachowań - stopniowany symbolami serduszek, kolorowych kół różnej wielkości, słoneczek, symbole uśmiechniętych i smutnych buzi. W kąciku dla rodziców jest galeria prac plastycznych dzieci, są też wystawki budowli w salach, które motywują dzieci do podejmowania wysiłku.

System diagnozowania osiągnięć dzieci

W przedszkolu diagnozowane są osiągnięcia dzieci. Nauczycielki prowadzą obserwacje dzieci. Dwa razy w roku odnotowują wyniki prowadzonych obserwacji w indywidualnych  arkuszach dla każdego dziecka. Gromadzą wytwory prac dzieci. W ostatnim roku edukacji przedszkolnej, sporządzają informację o gotowości dziecka do nauki szkolnej, którą przekazują rodzicom. Prowadzą ewaluację miesięcznej pracy z dzieckiem, przedstawiają osiągnięcia dzieci w analizach pracy wychowawczo-dydaktycznej, przedstawianej dyrektorowi i Radzie pedagogicznej 2 razy w roku.

System informowania rodziców o postępach edukacyjnych dzieci

W przedszkolu istnieje sprawdzony system informowania rodziców o postępach edukacyjnych i rozwoju dzieci. Rodzice i nauczyciele są w stałym kontakcie.
W przedszkolu przewiduje się następujące formy przekazywania informacji o dziecku:
1. Kontakty indywidualne – rodzice mogą  codziennie otrzymać bieżącą informację o dziecku.
2. Konsultacje  z rodzicami – planowane spotkania rodziców i nauczycieli
3. Zebrania z rodzicami
4. Informacje o wynikach obserwacji i diagnozy dzieci
5. Informacja dla rodziców o dojrzałości szkolnej dziecka