KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Misja przedszkola

W naszej głębokiej świadomości przedszkole jest miejscem niesłychanie ważnym dla wspierania rozwoju osobowości dziecka w wieku 3 - 6 lat. Uważamy, że nasza placówka spełnia następujące zadania:
- umożliwia dzieciom znalezienie samopotwierdzenia, uczy podejmowania przez nie decyzji i uzasadniania swoich racji;

- ułatwia nawiązywanie kontaktów interpersonalnych i naukę zachowań społecznych;
- przygotowuje do podjęcia nauki w szkole;
- współpracuje z rodzicami.

Celem tych działań jest:
- wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci
- wzbogacenie i uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej przedszkola
- zaspakajanie potrzeb społeczności lokalnej
- upowszechnianie edukacji przedszkolnej

W naszej pracy z dziećmi staramy się, aby każde z nich uzyskało pozytywny obraz własnej osoby. Dlatego wspieramy poczucie ich własnej wartości w codziennych kontaktach z nimi, w każdej sytuacji edukacyjnej. Realizujemy to poprzez ukazywanie mocnych stron dziecka, docenianie podejmowanych działań, liczenie się z jego opiniami, uszanowanie indywidualnego tempa pracy, przekazywanie komunikatów werbalnych i niewerbalnych świadczących o akceptacji, okazywanie zainteresowania problemami dziecka. Staramy się organizować różne sytuacje, dające dzieciom możliwość potwierdzenia, że są wyjątkowe, posiadają wiele umiejętności i odnoszą sukcesy. Sytuacje społeczne istniejące w przedszkolu pozwalają dzieciom zapoznać się z zasadami współżycia w grupie. Aprobata bądź dezaprobata otoczenia pozwala stopniowo dzieciom nabierać orientacji i zdolności w życiu społecznym. Nabywanie przez dzieci dojrzałości w życiu społecznym dokonuje się w zespole zorganizowanym i świadomie kierowanym jakim jest grupa przedszkolna. Warunkami skuteczności efektywności oddziaływania na kształtowanie postaw społecznych jest trafność diagnozy pedagogicznej nauczyciela. Szczególną rolę w rozwoju społecznym spełniają zabawy tematyczne, w których dzieci przyjmują określone role. Zabawy te wymagają współdziałania i współpracy między dziećmi; wtedy kształtuje się życzliwość, chęć niesienia pomocy innym, utrzymanie ładu i porządku. Również zabawy podczas których wykonywane są rozmaite czynności i prace w różnych formach organizacyjnych: w parach, w małych i większych zespołach mobilizują do nawiązywania kontaktów i współdziałania. Jednym z ważniejszych zadań jest także wyrabianie gotowości dzieci do podjęcia nauki w szkole. Łącząc zabawę z nauką, przygotowujemy do nauki czytania i pisania, nabywania elementarnych umiejętności matematycznych. Szczególny nacisk kładziemy na rozwój mowy i myślenia oraz rozwój emocjonalno- społeczny:
Umiejętność swobodnego i zrozumiałego dla otoczenia wypowiadania się, wyrażania własnych sądów, wniosków, ocen, pytań;
Rozwijamy samodzielność, zaradność, chęć i łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych
Umiejętność podporządkowania się niezbędnym zasadom postępowania i uczestniczenie w pracach społecznych;
Kształtujemy obowiązkowość, wytrwałość, umiejętność koncentracji uwagi.

Wspieranie rozwoju dziecka odbywa się przy aktywnym udziale rodziców. Informacje rodziców dotyczące dziecka są bardzo cenne podczas dokonywania diagnozy pedagogicznej czyli rozeznania w jego możliwościach i potrzebach. Praca indywidualna z dzieckiem w zakresie niwelowania trudności na jakie napotyka dziecko, odbywa się również przy współudziale rodziców. Dajemy rodzicom wskazówki i rady, jak dzieciom pomóc i jak z nimi postępować.

Cele pracy z dziećmi:
1. Budowanie obrazu własnej osoby i świata.
- akceptowanie siebie i innych;
- kształtowanie umiejętności współodczuwania (empatia);
- wyrażanie swoich uczuć, poglądów (asertywność);
- rozwijanie szacunku do drugiego człowieka (rówieśnicy, dorośli, osoby starsze);
- rozróżnianie dobra od zła.
2. Rozwijanie postawy twórczej dziecka.
3. Kształtowanie samodzielności dziecka przejawiającej się w samoobsłudze, gotowości do
podejmowania inicjatyw oraz umiejętności radzenia sobie z problemami.
4. Rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie, porozumiewania się z rówieśnikami i dorosłymi, otwartości na kontakty z innymi.
5. Gotowość do podjęcia nauki szkolnej.